3 شب دهلی + 2 شب  آگرا + 2 شب جیپور

ویژه نوروز 99

با پرواز لوکس ماهان


3 شب دهلی + 2 شب  آگرا + 2 شب جیپور

ویژه نوروز 99

با پرواز لوکس ماهان

اعتبار پکیج از تاریخ 15 DEC  تا اطلاع ثانوی


2 شب دهلی + 2 شب  آگرا + 3 شب جیپور

ویژه 01 دیماه تا 15 اسفند

با پرواز لوکس عمان ایر

7 شب و 8 روز