چرا داشتن ویزای ژاپن برای سفر به کانادا حائز اهمیت است؟