ایران ایردبیاسپارتانامشخص
هواپیما---
مسافت پرواز--01:15
اختلاف ساعت--سی دقیقه جلوتر از ما
شماره پروازی---
کد فرودگاه---
روزه های پروازشنبه,یکشنبه, سه شنبه,چهارشنبه--
ساعات پروازپرواز رفت ساعت 7:00 و 9:30 به شماره پرواز (IR658)
پرواز برگشت ساعات 21:10 و 23:40 به شماره پرواز(IR659)
پرواز رفت روز های شنبه ساعت:22:20 به شماره پروازه(IR757)
پرواز رفت روز های چهارشنبه ساعت 22:20 به شماره پرواز(IR757)
پرواز برگشت ر.ز های یکشنبه ساعت 02:00 بامداد به شماره پرواز(IR756)
پرواز برگشت روز های پنجشنبه ساعت 02:00 بامداد به شماره پرواز(IR756)
دوشنبه ها ساعت:16:35 به شماره پرواز (IR749)
پنجشنبه ها ساعت : 12:50 به شمازه پرواز (IR748)
ماهاندبیایروانکوالانپور
هواپیماایرباس--
مسافت پرواز--7/30
اختلاف ساعت-نیم ساعت جلوچهار ساعت و نیم جلو
شماره پروازی--رفت : 0832 و برگشت :082
کد فرودگاهDXB-AIRBUS340
روزه های پرواز-یکشنبه ,سه شنبه,چهار شنبه,جمعه در فبروری شنبه و پنجشنبه و در ژانویه دوشنبه ها تعطیل است
ساعات پروازپرواز رفت ساعت 8:00 وساعت فرود 10:30 به شماره پرواز(w5061)
پرواز رفت ساعت18:15 و ساعت فرود 20:45 به شماره پرواز(w5065)
پرواز برگشت ساعت 12:30 و ساعت فرود 14:00 به شماره پرواز (w5060)
پرواز برگشت ساعت 22:00 و ساعت فرود 23:30 به شماره پرواز (w5064)
پرواز رفت روز های یکشنبه,سه شنبه وجمعه ساعت 12:30 به شماره پرواز(w51150)
پرواز رفت روز چهارشنبه ساعت : 08:00 به شماره پرواز(w51150)
پرواز برگشت ساعت 15:45 به شماره پرواز(w51151)
پرواز برگشت ساعت 11:15 به شماره پرواز(w51151)
پرواز رفت ساعت 21:55 و ساعت برگشت ساعت 23:15