جلسه مشترک سازمان هواپيمايی کشوری با شرکت های هواپيمايی